Podlaski Monitor Płac
Jak działa monitor płac?
Celem działania Monitora Płac jest gromadzenie oraz analiza danych dotyczących informacji płacowych wg zawodów w podlaskich przedsiębiorstwach. Monitor Płac jest tworzony i nadzorowany przez Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
Dane do monitora zbierane poprzez:
  • badania pracodawców,
  • badania pracowników,
  • samodzielne wprowadzanie danych do bazy przez pracodawców, którym nadano uprawnienia.
Bezpośredni dostęp do bazy danych zgromadzonych w Monitorze mogą uzyskać jedynie pracodawcy i możliwe jest to:
  • poprzez udział w badaniu,
  • poprzez zgłoszenie chęci dostępu do Monitora odpowiedzialnemu pracownikowi PORPiPG oraz podanie danych o płacach występujących w przedsiębiorstwie.
Pracownik odpowiedzialny: Edyta Dąbrowska, kontakt: edyta.dabrowska@wup.wrotapodlasia.pl; tel. 85 74 97 246

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych gwarantuje, iż dane uzyskane w wyniku badania zostaną objęte całkowitą tajemnicą. Wykorzystane będą jedynie w Podlaskim Monitorze Płac oraz corocznych analizach eksperckich. Prezentacja wyników badania dostępna dla ogółu zainteresowanych będzie miała postać okresowych raportów pn. „Podlaski Monitor Płac”.

W chwili obecnej w Module zgromadzone są informacje o płacach występujących w dwóch podlaskich sektorach: sektorze budownictwa i sektorze medycznym. Wszyscy pracodawcy, którzy zgodzili się na podanie danych płacowych w ramach badania płac w budownictwie otrzymali na początku roczny dostęp do informacji zgromadzonych w Module Podlaski Monitor Płac. W chwili obecnej dostęp został przedłużony na czas nieograniczony. Trwa nadawanie uprawnień dostępu do danych pracodawcom z sektora medycznego.

W 2012 w ramach badań prowadzonych w obszarze sektorów kluczowych w województwie podlaskim: w sektorze producentów maszyn i urządzeń oraz w sektorze producentów wyrobów z drewna i mebli, pozyskano również informacje o płacach oferowanych dla równych kategorii pracowników. Informacje te są dostępne w raportach, zamieszczonych na stronie www.obserwatorium.up.podlasie.pl, w zakładce Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego:
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do narzędzia przez każde zainteresowane przedsiębiorstwo, niezależnie od faktu, objęcia reprezentowanej przez nie branży badaniem. Warunkiem jest jedynie podanie informacji o płacach oferowanych w tym przedsiębiorstwie.
W celu uzyskania dostępu do Podlaskiego Monitora Płac prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym.


Szczegółowe zasady dostępu do Monitora Płac określa REGULAMIN.
Jeśli chcesz sprawdzić jakiego rodzaju dane są zbierane, przeanalizuj ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH.
Znajdź płacę
Moduł Znajdź Płace pozwala na przeglądanie bazy danych Monitora Płac. W tej części mamy możliwość wyszukiwania płacy wg. określonych atrybutów lub z pominięciem niektórych (wysokość wynagrodzenia, zawód, sekcja PKD, stanowisko, wielkość przedsiębiorstwa/instytucji, rodzaj przedsiębiorstwa/instytucji, forma zatrudnienia, lokalizacja zatrudnienia, itp.).

Wykaz wielokryterialny przedsiębiorstw/instytucji
W tej części możemy tworzyć wielokryterialne wykazy płac, zawodów, stanowisk, płci, sekcji PKD, obszaru według kryterium dla atrybutów: płace, zawód, płeć, wykształcenie, sekcja PKD, wielkość przedsiębiorstwa/instytucji, rodzaj przedsiębiorstwa/instytucji, forma zatrudnienia, obszar z podziałem na najniższe, średnie i najwyższe płace, płeć, wykształcenie, sekcje PKD, wielkość przedsiębiorstwa/instytucji, rodzaj przedsiębiorstwa/instytucji, formę zatrudnienia oraz obszar.

Raporty wskaźnikowe
Z danych zgromadzonych w Monitorze Płac możemy generować raporty wynikowe przy określonych parametrach lub z pominięciem niektórych z nich.

Liczba odwiedzin: 8704
Liczba ocen: 639
Średnia ocena: 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego